Bemerkung. Wegen 2 an < e = e < b n 4 ist 1 + 1 nn < e < 1 + 1 nn+1;

folglich läßt sich e beliebig genau durch rationale Zahlen annähern: e 2, 7183, allerdings ist e selbst nicht rational.